Ролята на дрождите malassezia в етиологията на себорейния дерматит на капилициума

АВТОРИ:

Илко Бакърджиев, Аргир Аргиров, Георги Пехливанов

УНС „Медицински Козметик” Медицински Колеж,
Медицински Университет - Варна
Катедра инфекциозни болести, паразитология и дерматвенерология,
Медицински Университет Варна, Катедра дерматология и венерология,
Медицински Университет София

 

РЕЗЮМЕ 
Въведение: Себорейният дерматит (СД) е често срещано хронично заболяване в дерматологичната практика, което засяга предимно капилициум и лицето. Етиологията на себорейния дерматит не е ясно дефинирана и за това често пъти се обсъжда, като заболяване с мултифакторна патогенеза и комплексна нозология. 

 

ЦЕЛ

Целта на настоящото отворено проучване е да установи присъствието и количеството на дрождите от род Malassezia(Pityrosporum) при пациенти със себореен дерматит на капилициума(СДК), с оглед на правилната етиологична обосновка и оптимизация на диагностиката и лечението на СДК в различни възрастови групи. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Обект на нашето отворено проспективно проучване са 30 амбулаторно преминали пациенти (21 мъже и 9 жени) на възраст от 16 до 59 години, през ККВБ МБАЛ Александровска- гр. София, ДКЦ 3 - гр. София, Курортна поликлиника – гр. Варна, с добре изразен себореен дерматит на капилициума (СДК) и 30 здрави контроли на възраст между 25 и 34 години. За доказване и количествено определяне на дрождите Malassezia(PO) беше използван отпечатъковия метод,“Tape method”(L.R.Wikler,1984). С този метод в суспетктни за себореен дерматит лезии може да бъде доказан PО, което определя методът като високо ефективен диагностичен инструмент.

 

РЕЗУЛТАТИ

При изследваните от нас 30 болни със СДК, броят на колониите в засегнатите участъци беше между 80 и 800 см2. Броят на колониите от изглеждаща здрава кожа от същите пациенти бе значително по-малък от 80 до 200 см2 и от здравите контроли под 100 cm2. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящото изследване доказва първостепенната етиологична роля на дрождите Malassezia (Pityrosporum) за възникването на СД респ.СДК, и определя локалното анти-микотично лечение, като първо средство на избор при тези пациенти. 

 

Ключови думи: себореен дерматит, капилициум, Malassezia (Pityrosporum), отпечатъков метод

Ако искате да получите достъп до цялата статия можете да се свържете с нас. 
 

 

пoкажи